Kroměříž

Blansko

6:2

Blansko

Vratimov

31.07.2021 | 17:00

Rozpis zápasů

vs

Kroměříž

Blansko

6

2

vs

Blansko

Vratimov

31.07.2021 | 17:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Výkonný výbor občanského sdružení FK Blansko Vás zve na valnou hromadu sdružení, která se uskuteční dne 11. 1. 2014 od 13:00 ve Fotbalové hospůdce na hřišti, ulice Údolní 10, Blansko.
Program valné hromady:
1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Vzetí na vědomí odstoupení členů výkonného výboru
3. Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru
4. Schválení volebního řádu
5. Volba nových členů a náhradníků výkonného výboru
6. Volba náhradníka revizní komise
7. Zakončení

Právo účastnit se valné hromady mají členové sdružení starší 18 let. Mladší členové mají právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat a volit.

Registrace účastníků valné hromady bude zahájena ve 12:30 hod. Při registraci předloží každý účastník valné hromady občanský průkaz. Zplnomocněný zástupce člena sdružení se navíc prokáže plnou mocí.

Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomno více než 30 % všech členů sdružení starších 18 let.

Pro případ, že valná hromada nebude schopna usnášení ani 30 minut po stanoveném začátku jejího jednání, bude svolána náhradní valná hromada s nezměněným programem. Náhradní valná hromada se bude konat a bude schopna se usnášet bez ohledu na počet členů, kteří se jí účastní.

výkonný výbor
FK Blansko, občanské sdružení